Skip to main content

per angelo

Le attività svolte dall'A.V.I.S. di Uri

In ricordo di Angelo

Anzelu, fissa tenisti una cosa,
familia, trabagliu e associazione,
poi unu momentu de distrazione
lassadu as amigos fizzas e isposa;

ite dolore a ti giugher a sa losa
lu faghimus preghende in pruzzessione,
in manu unu garofanu o una rosa
t’accumpagnamus a una noa missione;

Antonella, Paola e Giorgina
chi lis aisti dedicatu tantu amore
t’ana cherrer sempre ‘ene e sò siguru,

pro te issas fint opera Divina
e como addananti de su Signore
Anghelu in chelu as a esser inie puru.

E cando ses in cuss’alta dimora
prega pro nois tottu, sempre in dogn’ora.

Uri 11 maju 2009 Chirigu